Disclaimer

Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website (www.tendenzit.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van onze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Aansprakelijkheid

TendenZ IT streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat TendenZ IT niet in voor de volledigheid, juistheid, of actualiteit van de informatie.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden verleend. TendenZ IT aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

E-mail

TendenZ IT garandeert niet dat e-mails die aan TendenZ IT worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met TendenZ IT te corresponderen, accepteer je dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. TendenZ IT heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. TendenZ IT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Auteursrechten

Alle publicaties en uitingen van TendenZ IT, en daarmee ook de inhoud van de website, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat TendenZ IT daar vooraf schriftelijk tostemming voor heeft gegeven.

Is jouw IT-infrastructuur klaar voor de toekomst?